Domenii de expertiză

Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, Corp A, Sc. 2, Et. 2
Birou SPH A2-28
Sector 6, Bucureşti

Telefon/Fax 031 432 75 86

CUI RO 32 90 69 92
Reg. Com. J40/2942/2014

Cont RO 72 INGB 0000 9999 0446 5980
ING Office Cotroceni Mall

RomânăEnglish

DOMENII DE EXPERTIZĂ

Relații internaționale

 • pregătirea instrumentelor necesare pentru companii și autorități în vederea identificării posibililor parteneri externi
 • identificarea potențialilor parteneri externi pe baza obiectivelor stabilite de client
 • asistarea clientului în respectarea prevederilor legale în vigoare, în vederea incheierii unui parteneriat internațional
 • elaborarea documentelor și asistarea clientului în semnarea parteneriatelor
 • asistarea clientului în organizarea evenimentelor stabilite cu partenerii externi

 Politici și finanțări europene

 • realizare de studii comparate vizând elaborarea și implementarea unor diferite tipuri de politici în statele Uniunii Europene
 • elaborarea unor propuneri de documente de poziție sau acte normative
 • asistarea companiilor și autorităților publice în identificarea celei mai potrivite surse de finanțare în raport cu obiectivele stabilite
 • elaborarea de cereri de finanțare, pentru accesarea de fonduri europene, gestionate în România sau direct la Bruxelles
 • realizarea de analize economico-financiare
 • asistarea clienților în realizarea parteneriatelor public-privat

Planificare strategică

 • elaborarea de documente de planificare strategică pentru companii și autorități
 • elaborare de planuri de acțiune în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice

Accesare fonduri de la bugetul de stat

 • identificarea sursei de finanțare relevante pentru rezolvarea problemelor clientului (companie sau autoritate)
 • elaborarea cererii de finanțare și a altor documente aferente solicitării finanțării
 • asistarea clientului în depunerea aplicației (înscriere on-line)

Management de proiect

 • asistarea clientului în perioada de pre-contractare, realizarea corespondenței cu autoritatea finanțatoare, contractarea și implementarea proiectului, monitorizarea stadiului de implementare a activităților/plăților efectuate, întocmirea cererilor de rambursare și a rapoartelor tehnico-financiare, verificarea cererilor de rambursare și a rapoartelor tehnico-financiare, organizarea procesului de achiziții publice si coordonarea achizițiilor publice, monitorizarea respectării cerințelor de vizibilitate și publicitate, întocmirea rapoartelor intermediare și finale, monitorizarea îndeplinirii obiectivelor și controlul proiectului

Achiziții publice

 • consultanță pentru elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de furnizare, servicii, lucrări, în conformitate cu prevederile legislației relevante în această materie;
 • verificarea conformității documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publică cu prevederile legislației aplicabile;
 • asistență și sprijin specializat în vederea parcurgerii etapelor procedurale pe care le presupune, potrivit legii, lansarea și derularea procedurii de atribuire;
 • asistarea autorităților contractante în procesul de elaborare a punctelor de vedere înaintate către CNSC în cazul depunerii de contestații pe parcursul derulării procedurilor de atribuire;
 • consultanță pentru contestarea pe cale administrativă a actelor de control emise de către Autoritatea de management prin care se aplică corecții financiare pentru nereguli în domeniul achizițiilor publice, în cazul contractelor de servicii, furnizare și lucrări finanțate din fonduri europene;
 • asistență oferită operatorilor economici în vederea pregătirii și depunerii de oferte în cadrul procedurilor de atribuire, inclusiv pentru formulare și depunere contestații;
 • elaborare de studii/analize cu privire la reglementările existente la nivel național și european în domeniul achizițiilor publice prin raportare la anumite problematici specifice și identificarea de soluții;
 • întocmirea termenilor de referință și participare la întocmirea ofertelor pentru  licitații publice în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare
 • asistență în domeniul procedurilor de achiziții publice desfășurate înainte de depunerea cererii de finanțare și după semnarea contractului de finanțare

Analize financiare

 • analiza şi interpretarea situaţiilor financiare
 • întocmirea de analize cost-beneficiu pentru investiții publice și private
 • analiza performanței financiare și a riscului întreprinderilor

Audit

În principal, verificarea:

 • cheltuielilor pretinse de către beneficiar în cererea de rambursare a cheltuielilor, respectiv dacă acestea s-au efectuat, sunt legale, exacte şi eligibile;
 • regulilor de achiziţie publică aplicate pentru fiecare categorie de cheltuieli, tipuri de cheltuieli;
 • evidenţelor contabile ale beneficiarului din punct de vedere al conformității cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor şi cu regulile contabile din contractul de finanţare;
 • informaţiilor din cererea de rambursare a cheltuielilor, respectiv reconcilierea cu sistemul de contabilitate şi înregistrările beneficiarului (ex: balanţa de verificare, înregistrările din conturile analitice şi sintetice);
 • dacă bugetul din cererea de rambursare a cheltuielilor corespunde cu bugetul contractului de finanţare (autenticitatea şi autorizarea bugetului iniţial) şi dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanţare;
 • sumei totale solicitată la plată de beneficiar pentru a se evita depășirea finanţării nerambursabile maxime prevăzută în contractul de finanţare, precum şi sumele totale prevăzute pe capitole de cheltuieli.
 • oricărui amendament la bugetul contractului de finanţare, din punct de vedere al conformității cu condiţiile pentru astfel de amendamente (inclusiv dacă se aplică necesitatea unui addendum la contractul de finanţare).


Processing...